TRDC Members

Victor Fey (Chairman)

Alexander Kudryavtsev

Simon Litvin

Sergey Logvinov

Alex Lyubomirskiy

Victor Minaker

Valeri Souchkov

Alla Zusman